Welkom bij Woonmatch,
dé website voor woningzoekenden
in de regio Waterland
 

Inloggen

Disclaimer en privacy statement Woonmatch Waterland

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, wijzigingen en typefouten voorbehouden. Woonmatch Waterland en de betrokken woningcorporaties aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. We spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Privacy
Als u zich inschrijft als woningzoekende en via Woonmatch Waterland een woning zoekt, dan verstrekt u persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die hieronder genoemd worden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden.
Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens verleent u automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken. Deze gegevens kunnen, ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, gedeeld worden met andere instellingen.


Doeleinden
Het primaire doel van de website Woonmatch Waterland is de bemiddeling van woonruimte van Wooncompagnie en Intermaris in de regio Waterland. Onder deze bemiddeling wordt verstaan het gehele proces vanaf het inschrijven als woningzoekende tot aan het koppelen van een woning aan uw gegevens ná toewijzing. Dit proces bevat elementen als het reageren op woonruimte, het aanbieden van woonruimte door Intermaris en Wooncompagnie en het beantwoorden van vragen.
Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om het zoeken en vinden van een woning zo eenvoudig mogelijk te maken. De in de Stadsregio Amsterdam geldende afspraken, voortkomend uit de Regionale Huisvestingsverordening, zijn daarvoor leidend.
Woningzoekenden kunnen zich zelf inschrijven voor een woning in de regio Waterland welke eigendom zijn van Wooncompagnie of Intermaris. Woningzoekenden kunnen hun eigen gegevens steeds invullen en beheren. Iedere woningzoekende is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de vermelde gegevens. Dit geldt nadrukkelijk ook voor het geval woningzoekenden - als gevolg van onjuiste/ incomplete gegevens - een woningadvertentie niet getoond krijgen en als gevolg daarvan ook niet op de woning kunnen reageren. De woningzoekenden kunnen dan niet achteraf aanspraak maken op deze woning. Woonmatch Waterland en de betrokken corporaties zijn hiervoor niet aansprakelijk.
Als er geconstateerd wordt dat relevante gegevens onjuist zijn, kunnen de posities op de kandidatenlijsten handmatig door de betrokken woningcorporaties worden gecorrigeerd.


Ontvangers van gegevens
Partijen die uitvoering geven aan de genoemde doeleinden kunnen toegang hebben tot de persoonsgegevens van woningzoekenden. Primair gaat het hierbij om de aanbieders van woonruimte via Woonmatch Waterland, maar daarnaast ook Woningnet Stadsregio Amsterdam en Servicesites International B.V. (beheerder van de website).

 

Woningtoewijzing via Woonmatch Waterland
De woningen op Woonmatch Waterland worden toegewezen conform de bepalingen in de vigerende Huisvestingsverordening van de Stadsregio Amsterdam. De informatie over woningtoewijzing is te vinden op de website Woonmatch Waterland, website: www.woonmatchwaterland.nl

Uitwisseling van informatie met WoningNet Stadsregio Amsterdam
In de Stadsregio Amsterdam zijn er twee woonruimteverdeelsystemen: Woonmatch Waterland en WoningNet. Vanuit privacy-oogpunt hebben zij geen toegang tot elkaars woonruimteverdeelsysteem. Om toch op een juiste wijze uitvoering te kunnen geven aan de hierboven genoemde Verordening, wisselen Woonmatch en WoningNet bij een woningtoewijzing gegevens met elkaar uit. Het gaat hierbij om gegevens om identificatie mogelijk te maken.

De gegevens die - in geval van een woningtoewijzing - worden uitgewisseld tussen WoningNet en Woonmatch Waterland betreffen: het registratienummer van WoningNet, de volledige postcode en de achternaam en - in geval van een match - ook de geboortedatum van de hoofd inschrijver, alsook ingangsdatum verhuur van de nieuwe woning.

Als de woningzoekende via Woonmatch Waterland een woning definitief krijgt toegewezen, dan vervalt diens inschrijving (en die van een eventuele partner) in Woonmatch Waterland. De inschrijving in WoningNet vervalt niet, maar de inschrijfdatum wordt door WoningNet aangepast en gelijk gezet aan de ingangsdatum van de huurovereenkomst van de nieuwe woning. Als de woningzoekende een woning via WoningNet Stadsregio Amsterdam definitief krijgt toegewezen, dan vervalt diens inschrijving (en die van een eventuele partner) in Woonmatch Waterland.

De woningzoekende is ermee bekend dat de inschrijf- en persoonsgegevens gedeeld worden met WoningNet Stadsregio Amsterdam. Tevens verklaart de woningzoekende ermee bekend te zijn dat de inschrijfdatum in WoningNet wordt aangepast na de toewijzing van een woning via Woonmatch Waterland en het vervallen van de inschrijving in Woonmatch Waterland na de toewijzing van een woning via WoningNet.

Tussentijdse wijzigingen in de inschrijving van de woningzoekende in Woonmatch Waterland of WoningNet worden niet met elkaar uitgewisseld. De woningzoekende is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige inschrijving in beide systemen. De opgebouwde inschrijfduur bij WoningNet kan de woningzoekende mee nemen naar Woonmatch Waterland en vice versa.


Communicatie

De communicatie rondom de woonruimteverdeling via Woonmatch Waterland verloopt via de website en via e-mail. De woningzoekende wordt zelf geacht nieuwe aanbiedingen online te bekijken en te zorgen dat hij/zij bereikbaar is via een juist en actief e-mailadres.


Auteursrecht

Woonmatch Waterland is een initiatief van de woningcorporaties Wooncompagnie en Intermaris. De site wordt beheerd door ServiceSites International BV uit Weert. Het auteursrecht op deze website berust bij deze drie partijen en/of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van de site Woonmatch Waterland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wooncompagnie, Intermaris of ServiceSites International BV.


Website

Op de website worden bezoekersgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren of marktanalyses uit te voeren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten, zodat wij onze dienstverlening aan woningzoekenden kunnen verbeteren en optimaliseren.

 

Vragen?
Heeft u vragen over ons privacy statement en de disclaimer? Dan kunt u deze aan ons mailen via info@woonmatchwaterland.nl.

 

Wijzigingen van dit Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit Statement aan te brengen. Wij adviseren u om dit statement te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

 

Januari 2017